Record details

Subject category
    měření optických konstant
Article
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter