Record details

Subject category
    moldanubikum
Article
    105 let od založení lomu "U obrázku", významné mineralogické lokality
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
    Au-W zrudněni v Kašperských Horách
    The chemical and fabric development of granulite at the contact with peridotite SW of Biskoupky, Moldanubian area
    Chemical Composition of Tourmalines in Pegmatites of the Jihlava Massif (Western Moravia, ČSSR)
    Coexisting amphibole-biotite pairs in durbachitic rocks of the Central Bohemian Pluton
    Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou
    Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
    Early Carboniferous U-Pb zircon age for garnetiferous, perpotassic granulites, Blanský les massif, Czechoslovakia
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Geologie chráněného přírodního výtvoru Skalka u Velimi
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic
    Granitization problem - once again
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
    Jemnické zlato
    Jeskyně Marie v Českém krasu
    Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Ke geologické pozici a geochemii ortorul strážského typu
    Keltské rýžování zlata na Jílovsku - mýtus nebo realita?
    Klinopyroxenit v tělese serpentinitu sz. od Mirovic
    Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku
    Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Lithium Aluminosilicates in Pegmatites Affected by Stress
    Merenskyite, Pd (Te, Se)2, and the low-temperature selenide association from the Předbořice uranium deposit, Czechoslovakia
    Metasomatické reakční žíly v dolomitických mramorech moravského moldanubika
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Molybdenite-Magnetite Bearing Greisens Associated with Peraluminous Leucogranites, Nebelstein, Bohemian Massif (Austria)
    Morphogenesis, tectonic setting and intrusion dynamics of the late-Variscan granites at the northwest-margin of the Bohemian Massif
    Nález tetradymitu u Zduchovic
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Odnos těžkých kovů vodou z povodí Zvíkovského potoka
    Origin of syenite porphyries in the Central Bohemian Pluton by magma mixing
    Paleontologicko-geologická charakteristika navrhovaného CHPV Karlov (Kutná Hora)
    Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia)
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami
    Precursors Lithology and the origin of the Central Bohemian Pluton (Bohemian Massif)
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Přírodní park žulových balvanů
    Půdní poměry okolí Přibyslavic na Českomoravské vrchovině
    Rapid exhumation of medium to high-pressure metamorphic rocks at the saxothuringian-Moldanubian boundary : Evidence from detrial white micas in Saxothuringian synorogenic sediments (E-Variscides, Germany)
    Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
    Seizmická mikroměření ve vrtech v Jevišovicích
    Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
    Siblíkova mapa archeologických nalezišť a rýžovišť zlata na Blatensku
    Spessartin v grafitu z Velkého Tresného u Olešnice
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Strontium isotope model of formation of Blatná granodiorite
    Sudslavická jeskyně
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu
    Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)
    Úprava grafitových surovin v Netolicích
    Variscan shearing kinematics in the Bohemian Massif: Moldanubian and Moravo-Silesian junction
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)