Record details

Subject category
    neovulkanity Západních Karpat
Article
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Biely kameň
    Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu)
    Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
    Contribution to the research of zircons from granitoids of the Štiavnické vrchy Mts. area (Czechoslovakia)
    Geologická exkurzia do Sklenoteplickej doliny
    Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch v Slánských vrchoch
    Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia
    Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc)
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov
    Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu
    Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
    Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
    Prejavy neotektoniky v okolí Poľany
    Radioactivity and Geochemistry of the Calc-Alkaline Neovolcanites of the West Carpathians
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Skalní perforace ve vulkanických aglomerátech na Demianu u Hronské Dúbravy
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
    Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy)
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu
    Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie
    Zapomenuté pohoří Vtáčnik