Record details

Subject category
    oblast železnohorská
Article
    Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Titanit z Chvaletic
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru