Record details

Subject category
    podkrušnohorské pánve
Article
    Beitrag der Geophysik zur Vorbereitung und Forderung der Kohlenvorräte im Sokolov-Becken
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    The contribution of gravimetry to the solution of structural geological problems in the North Bohemian Coal Basin
    Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Člověk a geologické síly Země
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Faults in the North-Bohemian Brown Coal Basin: the review
    The flora of the Staré Sedlo Formation and its relation to the floras of the Eocene and Oligocene in the southern part of the GDR
    Fosilní skluzy a intruze jílů v hnědouhelné sloji v Mostě
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
    K petrografické skladbě zdiva chebského hradu
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Ložisko kaolínu Hájek u Hroznětína
    Měření reaktivity uhlí k vodní páře
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Možnosti spracovania podložných ílov kyslým spôsobom
    Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Westböhmen und ihre Beziehungen zu den eozänen und oligozänen Floren im südlichen Teil der DDR
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Otnositeľnyje diaelektričeskije pronicajemosti i udeľnyje soprotivlenija gornych porod v diapazone častot 106-108 Gc
    Palaeogene floras of W. Bohemia (C.S.S.R.) and the Weisselster Basin (G.D.R.) and their correlation
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Petromagnetická charakteristika a laboratorní karbonifikace hornin obsahujících fosilní mikroorganickou hmotu
    Podzemní zplyňování uhelných pilířů
    Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2
    Results of geophysical methods in the northern forefield of open-pits Merkur and Březno
    Results of palaeomagnetic studies of the Tertiary in the Most area of the North-Bohemian Brown Coal Basin
    The role of logging in the exploration for brown coal deposits in North Bohemian Basins
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Řešení stability svahu Jánského vrchu
    Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
    Specific development of the northern part of Prunéřov offset, Chomutov part of the North-Bohemian Brown Coal Basin
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Studie k ochraně státní přírodní rezervace Soos před škodlivými vlivy
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
    To the paleogeography of the North Bohemian Basin
    The use of ground Geophysical methods in investigation of stability of south-eastern slopes of the Krušné hory Mts. (North Bohemia brown coal district)
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí