Record details

Subject category
    povrchová hydrologie
Article
    Atmosférická depozice organochlorových škodlivin v šumavských jezerech
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech
    Experiment Interkosmos Ťan-Šan 1988
    Indicators of quality of surface water in an industrially polluted country
    Infiltrace a povrchový odtok na holé půdě při dešti s konstantní intenzitou
    Interakce radiostroncia se sedimenty v povrchových vodách
    K nelinearitě hydrologického systému povodí Sputky
    K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine
    Krasové jevy Kameňanského krasu
    Lidé a niagarské vodopády
    Matematické modelování morfologických procesů v říčním korytě a inundačním území
    Monitorovanie kvality vody vybraných tatranských jazier
    Moravské vodopády
    Povodeň na Jílovském a Olšovém potoce v červenci 1987
    Procesy zaplavenia a vysýchania terénnych depresií
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Vajskovské vodopády
    Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze
    Water as a distributor of undesired substances in ecosystem