Record details

Subject category
    sedimentologie, litologie
Article
    Basin opening in the Lower Miocene strike-slip zone in the SW part of the Western Carpathians
    Boron and the organic carbon-to-reduced sulphur ration in the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian), Bohemia
    A Comparison of Postsedimentary Processes Occurring in Paleozoic Reef Limestones in the Elbingerode Complex (GDR), Moravicum (ČSSR) and Ural Foredeep (USSR)
    Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Deposition of Black Shales: why, where and when? (With Special Attention to the Bohemian Massif)
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Evaluation of Sedimentation Rates in Alpine Molasse Basins of the West Carpathians
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Flysch-to-molasse Transitions in the Alpine-Carpathian Region
    Fosilní skluzy a intruze jílů v hnědouhelné sloji v Mostě
    Gelnica Group - Lower unit of Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (West Carpathians) Early Palaeozoic
    Geodynamics of the West Carpathians during the Neogene
    Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní
    Indications of Early Carboniferous events in Palaeozoic sequences of Moravia, Czechoslovakia
    Introduction and revaluated chronostratigraphic range of regional litho- and biostratigraphic units of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 1
    Je možné členit nýřanské vrstvy?
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu
    Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    The Late Paleozoic in the structure of Zemplínske vrchy Hills and some problems of its development (the Western Carpathians, Southern Part of the East Slovakian Basin)
    Lithofacies characteristics of the Ledce arkoses of the Mšeno Basin
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Litologia i sedymentacja margli tackich wschodniej czesci plaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe)
    Lower Westphalian coal-bearing deposits between Slupiec and Ścinawka Średnia in the intrasudetic depression
    Lupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
    Maiolica - a unique facies of the Western Tethys
    Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    New approach to fault interpretation in the Permo-carboniferous of Central Bohemia
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nový geologický pohled na jezero Titicaca
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    Okno do nitra Země
    The origin of the top surface of carboniferous in the Upper Silesian Coal Basin
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
    Paleontologicko-geologická charakteristika navrhovaného CHPV Karlov (Kutná Hora)
    The Period of Main and Late Alpine Molasse in the Carpathians
    Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura Flysch
    Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Precursors Lithology and the origin of the Central Bohemian Pluton (Bohemian Massif)
    Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Red limestones - the youngest lithological unit of the Choč nappe, Tatra Mts.
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Sedimentation Rates of Variscan Molasse Basins in Central Europe
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Sedimentology, stratigraphy and cyclicity of the Jizera Formation (Middle-Upper Turonian) in the Děčín area (N Bohemia)
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Specific development of the northern part of Prunéřov offset, Chomutov part of the North-Bohemian Brown Coal Basin
    Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
    Stratigrafie, paleogeografie a mocnost sedimentů v neogénu vídeňské pánve
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolitic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic "Islet" in Bohemia (Proterozoic? to Devonian)
    Temporal and Spatial Distribution of Environments and Facial Development of the West Carpathian Molasse Formations in the Neogene
    To the correlation of grey and variegated horizons of the Líně Formation
    To the paleogeography of the North Bohemian Basin
    Trends of the Variscan development near the SW border of the East European Platform
    The underground geological structure of the Permo-carboniferous of the Boskovice furrow within the Rosice-Oslavany coal district
    Volcanic gas-driven clastic intrusions near the Chełmiec rhyodacite massif, Intrasudetic Trough (SW Poland)
    Výběr metod použitelných k řešení provenience krystalinických exotik
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Vznik morfostruktury Moravské brány
    Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát