Record details

Subject category
    strukturní mineralogie
Article
    Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh
    Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát
    Causes of changes in index parameters of clay substances in coal basins of the Czech Massif
    Contribution to the thermal analysis and crystal chemistry of johannite Cu (UO2)2(SO4)2(OH)2 . 8 H2O
    Crystal-chemistry of Selected Natrolites of the Volcanic Bohemia Rocks (ČSSR)
    Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
    Československé krystalografické názoslovie
    Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách
    Magnetyt w aluwiach Grzbietu Lasockiego (Sudety Zachodnie)
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Refinement of the crystal structure of kaersutite (Vlčí Hora, Bohemia) from neutron diffraction
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa
    Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy
    Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy)