Record details

Subject category
    succession
Article
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace