Record details

Subject category
    ultramafic rocks
Article
    PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie