Record details

Subject category
    výsypky
Article
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Sénarmontit - neobvyklý minerál ze struskových hald ve Lhotě u Příbrami
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)