Record details

Subject category
    využití surovin, produktů a odpadů
Article
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Bioakumulace kovů a dočišťování vod baktériemi, houbami a řasami
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
    Geologickoekonomický model využití vietnamských bauxitů pro ČSSR
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Nerudní suroviny v 21. století
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
    Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
    Primární, sekundární a syntetické minoritní suroviny
    Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny
    Toxické a rizikové průmyslové odpady
    Vzácné prvky - prvky budoucnosti
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí