Record details

Title
    Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů
Publisher
    Masarykova univerzita
    PřF MU Brno
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy University
    Ústav geologických věd Masarykovy univerzity, Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2006
Title keyword
    2006
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Articles from monograph
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika
    Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny
    Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu)
    Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova