Record details

Title
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
Author
   Souček, Kamil
   Ščučka, Jiří
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2007
ISBN
    978-80-86407-15-9
Physical description
    247 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Series title; number
   Documenta Geonica
   2007/1
Notes
    Další podpora projektu GA AV ČR č. B 3086907 . V rámci Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje : projekt č. S 308635.
    Projekt: GA105/07/1533, GA ČR, CZ
    Projekt: GA105/97/0967, GA ČR
    Překlad názvu: Architecture and Properties of Geocomposite Materials with Polyurethane Binders (Methods and Results of Laboratory and in situ Research at IGN ASCR)
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geocomposite,
    image analysis
    polyurethane resin
Title keyword
    AV
    ČR
    Geokompozitních
    Laboratorního
    Materiálů
    Metody
    Pojivy
    Polyuretanovými
    Postupy
    Situ
    Stavba
    Studia
    ÚGN
    Vlastnosti
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá stavbou a vlastnostmi polyuretanových geokompozitů - specifických materiálů vznikajících tlakovou injektáží polyuretanových pryskyřic do zemin, porušených hornin nebo stavebních konstrukcí. Je zde vypracován jednoduchý klasifikační systém struktur a textur geokompozitů podle různých kritérií. Jsou popsány metodiky a zařízení pro laboratorní přípravu modelových geokompozitů a pro testování jejich fyzikálně-mechanických vlastností. Je zde zhodnocen současný stav poznatků o těchto vlastnostech. Je vypracován přehled metodik pro digitální zobrazování, zpracování a analýzu obrazu geokompozitů s ohledem na jejich využití pro vizualizaci stavby geokompozitů a kvantifikaci jejich strukturně-texturních parametrů. Součástí práce jsou výsledky modelové studie vlivu základních strukturně-texturních parametrů geokompozitu na jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti. Významnou částí práce jsou také poznatky z aplikací chemických injektážních hmot v podmínkách uhelných dolů.
Abstract (in english)
   The paper deals with architecture and properties of polyurethane geocomposites - specific materials ...
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012