Record details

Title
    Tretie banícko-geologické dni Zlatá Idka 1984
Publisher
    [s.n.]
Pub. place
    [S.l.]
Pub. date
    1984
Country
    Československo
Title keyword
    1984
    Banícko-geologické
    Dni
    Idka
    Tretie
    Zlatá
Articles from monograph
    Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava)
    František Pošepný a jeho ascensní teorie o vzniku rudních žil
    Geologické informačné systémy a petrologicko-geochemická databankaKGaM BF - ÚVT VŠT Košice. I.
    Metódy progózneho zhodnocovania zdrojov nerastných surovín a ich aplikácia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Miesto a význam modelovania ložísk v baníctve a geológii
    Způsoby zpevňování horninového masívu před hlavou tunelovacího stroje