Record details

Name
    Badura, J.
Author of Monograph
    Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
Author of Article
    Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczego na przykladzie rozwoju stozka aluvialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska)
    Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczewo na przyklade rozvoju stozka aluwialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska)
    A prominent morphotectonic feature of Central Europe
    Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphotectonic feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault: Late Cenozoic activity constrained by geomorphic and fractured clasts studies
Editor of Monograph
    Aktywne uskoki Europi Środkowej