Record details

Name
    Beneš, Stanislav
Author of Monograph
    Critical Loads of Nitrogen for Forest Ecosystems in the Czech Republic
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
    Kritické zátěže kadmia pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže olova pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže rtuti pro lesní ekosystémy ČR
    Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické)
    Mapa kritických zátěží Pb na lesních lokalitách smrkových porostů (ekotoxikologické kritérium)
    Mapa překročení kritických zátěží Cd atmosférickou depozicí a opadem jehličí
    Mapa překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
Author of Article
    The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
    Czech Republic - The national database of nutriet nitrogen critical loads
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Mikroprvky v horninách a půdách Tachovska
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky