Record details

Name
    Fejfar, Milan
Author of Article
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Construction of the Moho Discontinuity Map
    Deep Seismic Sounding in Czechoslovakia
    Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Současné problémy seizmiky
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR