Record details

Name
    Janočko, Juraj
Author of Article
    Coarse Clastic Sedimentation in the Upper Badenian-Lower Sarmatian in the Košice Basin - an Example of Sedimentation in the Fault Bordered Basins
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny