Record details

Name
    Kryl, Václav
Author of Article
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem