Record details

Name
    Lexa, Martin
Author of Monograph
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Author of Article
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov