Record details

Name
    Mazáček, Jan
Author of Article
    Druhotné suroviny s obsahem kovů
    K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR