Record details

Name
    Melichar, Rostislav
Author of Monograph
    Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
    Orientation Analysis Tools for GIS
    Orlovská zastavení
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Věda a příroda
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné
Author of Article
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Analysis of 3D structures in GIS
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Babí lom
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Blansko-Dolní Lhota
    Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills
    Brněnský masiv
    The Brno Massif: a section through the active continental margin or a composed terrane?
    The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
    Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic ? a review
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): Late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Calcite Mylonites of SW Brunovistulicum
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Confirmed Transtensional Slip in the Area of the Svratka Anticline
    The contact of Metabazite Zone and granodiorites in the Brno Massif on Grohova street, Brno, South Moravia
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformation and seismic properties of crustal rocks
    Deformation of inhomogenous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (Eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Emplacement Mechanisms of the Thrust Sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Excursion guide of 4th meeting of the Czech tectonic studies group
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Flat-ramp-flat thrust geometry in the Outer Western Carpathians (Palava Hills, Czech Republic)
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Generalized right dihedra method: dependence on Lode parameter
    Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation with Rocks of the Silesicum and Moravicum
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
    Geologická stavba Žďárských vrchů
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorphic, structural and paleostress analysis of a Quaternary giant slope failure near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
    Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum).
    Hřebenáč
    Hydrothermal veins linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
    Introduction to regional geology of the eastern margin of the Bohemian Massif.
    Jaroslav Weiss
    Jihovýchodní křídlo pražské synformy: vrstevní nasunutí na dotek
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Jurassic/Cretaceous Limestones in nappes of the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu
    Late Proterozoic - Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunivistulian Terrane and Comparison with other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    Late Proterozoic-Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunovistulian Terrane and Comparison with Other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    Limits of Numerical Paleostress Analysis
    Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
    Magnetic fabric of the Čeřínek Stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    Magnetic fabric study of the SE Rhenohercynian Zone (Bohemian Massif): Implications for dynamics of the Paleozoic accretionary wedge
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metamorphic Zoning in the Polička Crystalline Unit
    Metamorphosed carbonates of Krkonose Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Mystérium pražského zlomu (barrandien)
    Mystery of the Prague Fault
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy.
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nástroje orientační analýzy pro GIS
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
    Orientation Analysis Tools for GIS, example on Svratka anticline
    Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    The outline ot tectonic structure of the northern part of the Moravian Karst
    Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
    Palaeozoic sediments of the Drahany Upland
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlin Town (Rača Unit, Western Carpathians)
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
    Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran
    Principles of cross-sections balancing based on rock mechanic solutions (An example from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians)
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Projevy skalního řícení ve zpřístupněných jeskyních - Macocha, Česká republika
    PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
    Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras
    Přírodní hrozby a rizika v krajině
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia)
    Rock Mechanics as a Significant Supplement for Cross-Section Balancing (An Example from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Rock Mechanics as a Significant Supplement for Cross-section balancing (an exmaple from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Simple method for fold shape estimation from compass data
    Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent
    Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent
    Some Aspects of the Barrandian Tectonics - Preliminary Results
    Some results of structural research of Svratka Crystalline Unit
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Strižné zóny v magmatických horninách
    Structural Investigation of the Paleozoic of the Drahany Upland, Moravia
    Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: A review
    Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových "bradel" a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské?
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu
    Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
    Tectonics of occurrence of Devonian rocks near the town of Adamov
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Tectonics of the Prague Synform: a hundred years of scientific discussion
    Tectonization of the basement in the western part of Moravosilesian region (Bohemian Massif)
    Tectonometamorphic Evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE ): Evidence for Wrench-Dominated Transpression along the NE Margin of the Variscan Orogenic Root
    Tectonostratigraphic development of the Devonian and Carboniferous in the Brunovistulian terrane
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Thrust tectonics of the Upper Jurassic limestones in the Pavlov Hills (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Touching the Detachment (Ockov Fault, Barrandian, Czech Republic)
    Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Valchov
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone)
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
    Visualization of Paleostress Analysis
    Visualization of Paleostress Analysis
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)