Record details

Name
    Sopková, Anna
Author of Article
    Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia