Record details

Name
    Vaškovský, Imrich
Author of Article
    Changes of paleogeographical conditions and their reflection in the landscape types in Slovakia during the Quaternary
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc.