Record details

Name
    Žáková, Eva
Author of Article
    Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Premeny vulkanických hornín v oblasti Podpolomu v Javorí
    Silicifikácia a argilitizácia solfatárovej formácie