Record details

Subject heading
    analýza tektonická
Article
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Architecture of Deltaic Bodies Affected by Growth Faulting: Examples from the Bílina Delta (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    ASM et mécanismes des déformations dans les nappes varisques des Vosges Moldanubiennes
    Babí lom
    Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace
    Le batholithe de Karkonosze (Sudetes, Pologna): Emplacement en domaine extensif tardi hercynien
    Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Comparison of the Flysch Zone of the Eastern Alps and the Western Carpathians based on resent observations
    Complex structural and metamorphic evolution of the Svratka crystalline unit
    Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin
    A contribution to the tectono-magmatic history of the Moravian unit in the core of the Svratka dome
    A controversial metamorphic record at the Moldanubicum/Bohemicum contact : a possible example of the relaxation of isotherms after rapid tectonic movement
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Crystalline basement of the Malé Karpaty Mts.: geology, lithology and tectonics
    Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
    Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Development of the Saxonian tectonics in the Česká Lípa region
    Development of the Structure and Granite Emplacement along the Boundary between Vepor and Gemer Units (Western Carpathians)
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Do you separate sets of reactivated faults manually?
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Erdbeben entlang der Finne- und Gera-Jáchymov-Störung in Thüringen und Sachsen : fallbeispiel: Das Beben am 28.09.1993 bei Gera
    Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation
    Evolution of the Lower Miocene Basin, Today a Part of the Malé Karpaty Horst Structure
    Evolution of the Outer Carpathian Accretionary Wedge
    Evolution of the Western Carpathian suture zone - principal geotectonic events
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands, eastern margin of the Bohemian Massif, the Czech Republic
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Faulted margins of the Eger Graben - contrasting histories
    The final fabric ellipsoids of the Račice and Luleč Conglomerates (Myslejovice Formation, Drahany Uplands)
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Fold and shear structures of the southeastern Moldanubicum (Czechoslovakia)
    Geneza Kotliny Jeleniogórskiej
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
    Geology of Cretaceons formations in the Rutbah area, Western Desert, Iraq
    Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    The influence of shape-forming factors on fold morphology in the Krkonoše crystalline complex
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Kinematics and strain due to three phase deformation in the South Krkonoše mountains, Western Sudetes, Czech Republic
    Kinematics of Lugosilesian Orocline accretion wedge in relation to the Brunovistulian foreland
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Late Variscan-Alpine Structure of the North-Veporic Zone in the Central Western Carpathians
    Limits of numerical paleostress analysis
    Lithology and tectonics of the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes - Recent State of Knowledge : studies in Geology of the Sudetes
    Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
    Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Matematicko-statistická analýza strukturně-tektonických dat
    Mesoscopical structures of the Brunovistulicum in the core of the Svratka dome and their kinematic interpretation
    Mesozoic Paleotectonic Evolution of the Tatricum in the Malé Karpaty Mts.
    Metamorphic evolution of the Veporicum (contribution to possible correlation with the Eastern Alps)
    Microstructural development of deformed granitic rocks in the Orlica-Klozko dome
    Minimální počet měřených ukazatelů konečné deformace pro výpočet deformační elipticity (empirický test)
    Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians)
    Miocene tectonics at the Alpine-Carpathian junction and the evolution of the Vienna basin
    The Miroslav Horst - Moldanubian Klippe or autochthonous massif
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    The Moldanubicum - an old nucleus in the Hercynian Mountain ranges of central Europe
    Moravské paleozoikum
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
    Multiphase intrusion in the Nasavrky plutonic complex as inferred from magnetic and mesoscopic fabric
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Násunové struktury j.uzávěru Moravského krasu
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    Nově odvozená elsonská síť PEP systémů
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    The outline of the tectonics of the Hranice Palaeozoic carbonates (Moravosilesian Palaeozoic)
    P-T evolution and tectonic setting of granulites of the Ohře (Eger) crystalline
    Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic)
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
    Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika
    Palinspastic reconstruction of the Easternmost Alps between Upper Eocene and Miocene
    Persistent and reversed shear-sense wrenching in High Atlas megashear, Morocco; implications for the Mediterranean plate kinematics
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrology of the Bíteš orthogneiss of the Svratka Dome
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu
    Pohorelá transpression zone (North Veporicum, the West Carpathians)
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku
    Polyphase tectonics and metamorphism of the external part of the Moldanubian zonr - case study of the Kutná Hora Crystalline Complex
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Pre-Alpine geological evolution of the East Carpathian metamorphics. Some common trends with the West Carpathians
    Present juxtaposition of Moldanubicum and Teplá-Barrandian blocks as a result of pre-Devonian large-scale movements: implications from U-Pb zircon dating
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Problém východního ukončení moravských hercynid
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic
    A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
    Recent tectonic activity - a review of selected research methods
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    The results of paleostress analyses in the eastern parts of the Nízký Jeseník and the Drahany Uplands
    The role of longitudinal dislocation zones anf strike-slip transversal deep fracture of Silesia-Lubusza (Hamburg-Kraków) in formation of main zone of meridional folds on Silesia and Moravia areas
    The Saxothuringian/Moravosilesian Boundary Duplex Structure in the Fore-Sudetic Block
    Sediment dispersal and provenance in the Silesian, Dukla and Magura flysch nappes (Outer Carpathians, Poland)
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
    Significance of the Complete Set of Events in the Moldanubian Zone
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Software package to analyze structural tectonic data
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stratigraphy and Tectonics of the Lower Cretaceous Limestones in the Driny Cave Section(Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
    Strižná zóna gemerika - nositelka sideritovej formácie
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Structural profile through the Brno massif
    Structural relation of the Moldanubian and Moravian nappes at the southern closure of the Svratka dome
    Structure and Episodic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge: from Deep Retro- to pro-Wedge Orogenic Fabrics
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Structures and metamorphism in metapelites of the Staré Město Belt near Bielice, the Sudetes, SW Poland
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Strukturní stavba melechovského masivu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Tectonic control of essential differences of Central Bohemian Pluton granitoids (the Moldanubicum/Bohemicum boundary), Bohemian Massif
    Tectonic evolution of the Hlinsko zone (Bohemian Massif)
    Tectonic interaction between the internides and centralides of the Inner West Carpathians, as indicated by magnetic anisotropy
    Tectonic of crenulation cleavage
    Tectonic transport directions in the Izera block (West Sudeten)
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    Tectono-metamorphic evolution of the saxothyringian eclogites (Central Erzgebirge): a record of superposed nappe tectonics
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonika střižných zón
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    The Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary in West Bohemia - structural evidence for Late-Variscan collapse
    Teran, akrečný teran, teranový koncept
    Tíhové modely oravské neogenní pánve
    Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie)
    Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízký Jeseník Mts.
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 1.Research plans and preliminary results
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 2. Crystalline nappes of the Hrubý Jeseník Mts.
    Variscan nappes in the Alpine structure of the West Carpathians
    Variscan shearing tectonics in the Bohemian Massif
    Variscan tectonics of allochthonous units of the Erzgebirge and the Vogtland (Saxo-Thuringian Zone): An E-W profile from the gneiss dome of Reitzenhain to the Berga antiform
    Verhältnis von Tektonik, Metasomatose und Vererzung in der Zinnerzlagerstätte Altenberg/Erzgebirge
    Vienna Basin and Adjacent Tectonic Units: Structural-Tectonic Elements Mapped by Means of the Gravimetry
    Visualization of Paleostress Analysis
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vulkanická aktivita v Kostarice
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
    Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)