Record details

Subject heading
    kamenivo přírodní
Article
    Aragonit z Měrunic
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Interakcia cement-andezit za hydrotermálnych podmienok
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    Jílovce cyprisového souvrství
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Medlovické porcelanity
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály z lomu od Ševětína
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové pohledy na výrobu kameniva
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Podzemní dobývání čediče
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Zajímavosti z Bečvár
    Železitý křemen ze Zaječova u Komárova