Record details

Subject heading
    kontrola litologická
Article
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Apatity z Čejova
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Controls on delta plain sandstone geometries and their implication for reservoir exploration in Middle Jurassic successions: Saltwick Formation, Yorkshire Ness Formation, North Sea
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Diamanty z celého světa
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
    Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
    Interpretation of bidimensional fluid inclusion microthermometric data in terms of pressure and compositional variations in gold-bearing fluids: an example from the Libčice and Kasejovice deposits, Czech Republic
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Karbonáty v lomu Markovice
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Mineralogical, chemical and technological characterization of kaolinitic sands from deposit Vyšný Petrovec (South Slovakia)
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    North Bohemian foundry bentonites
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Prognozirovanije uranovych mestoroždenij v netradicionnych geologičeskich obstanovkach Vostočnogo Zabajkal'ja
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Rudní ložiska Polska
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Siegenit z dolu Staříč
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice