Record details

Subject heading
    lidské aktivity
Article
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Bohemian Paradise Geopark
    Cladoceran fauna from the archeological site Vladař in Czech Republic
    Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Čínský antropocén
    Člověk a geologický vývoj Země
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Ekologický nivní fenomén
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geoekologie do 21. století
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geopark Český ráj
    Globální klimatická změna
    Historical climatology: definition, data, methods, results
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia
    Holocenní niva středního Labe
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jizera a povodně v Turnově
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Komořanské jezero Lake
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Menu of Gravettian people from southern Moravia
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Mezolitická kamenná industrie
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Natur- und Geotopschutz vs. Tourismus und Geotourismus in Nationalparken
    The Network of Faults and Hydrographic Network in the Czech Republic as Related with the Network of Ancient Long-Distance Paths
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Niva a pravěké osídlení
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Palaeoenvironmental Implications of Cultural Records from Glacial and Glacigenic Geological Contexts
    Palaeolithic occupation of the Mokrá Plateau
    Paleolitické osídlení Mokerské plošiny
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pleistocene environments and palaeolithic occupation of the Northern Minusinsk Basin, southern Krasnoyarsk region
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002
    Primární bezlesí na Šumavě
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Revitalizace vodních toků
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Sklo v recentních sedimentech
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Středoevropská niva - její minulost a význam z pohledu paleoekologie
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Taje hornické krajiny I
    Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk?
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Zvířecí osteologický materiál na lokalitě Velim u Kolína