Record details

Subject heading
    měření geofyzikální
Article
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Analysis of in situ experiments using the EIS (Electrical Impedance Spectrometry) method
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
    Application of geophysical methods in structural historical investigation in the Czech Republic
    Application of the 2-D resistivity tomography, electromagnetic profiling method and soil thermometry for a remedy of the existing road endangered by the slope instability, shallow caves and other inhomogenities in the karst area
    An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
    Brief information about hidden fault systems investigation at the Etna volcano vicinity
    Calculation of basic constants of Microlog - theory and interpretation
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Combining GPS and VLBI measurements of celestial motion of the Earth´s spin axis and universal time
    Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the northern hemisphere weather changes
    Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Deep structure of the Western Carpathians
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Determination of geopotential differences between local vertical datums and realization of a world height system
    Determination of the continental litospheric thermal structure in the Western Carpathians: integrated modelling of surface heat flow, gravity anomalies and topography
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Earthquake swarms in continental rift zones - a comparison of selected cases in Americka, Africa and Europe
    Electrical and seismic estimates of the depth to the LAB
    Electrical structure of the mantle beneath Central Europe: Results of the CEMES project
    Engineering seismology and geological aplications
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations
    Geoelectrical monitoring behind the "Iron Curtain"
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geofyzikální možnosti studia nivy
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum melechovského masivu
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    Geophysical investigastion of volcanic centre in NW Bohemia
    Geophysical measurement of roads in Prague immediately after the floods in August 2002
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Golfe de Gascogne-Pyrénées Occidentales: un laboratoire naturel pour étudier les structures d´amincissements et leurs rôles lors de la réactivation?
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    Hranická propast očima geologů
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Impact of some site dependent factors on GPS displacement monitoring
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů
    Main Results of the project: Results obtained on individual topics
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    Motions and deformations of tectonic plates inferred from the ITRF 2005
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical changes in slope deformation massif
    Plate movements, earthquakes and variations of the Earth's rotation
    Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Recent climate warming: surface air temperature series and geothermal evidence
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    Role of mantle lithosphere in crustal evolution of the Bohemian Massif
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Seismic velocity anisotropy - measurement and application
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Studies of rock blocks displacements on the upper edge of the "Szczeliniec Wielki" Massif
    Subduction in the remnant Carpathian Flysch Basin
    Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Tiny geophysical measurements in the Ochozská Cave
    Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Underground gas storage Dolni Bojanovice
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    Well logging for checking the quality of reservoir dams and sealing walls
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpřístupnění proseckého podzemí