Record details

Subject heading
    odkaliště
Article
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Tailing dams - practical problems of ageing
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006