Record details

Subject heading
    pedogeochemie
Article
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    The adsorption properties of different soil types
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Changes in the Soil Solution Chemistry After Exclusion of Acid Deposition
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil geochemistry
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Sulfur isotope inventories of atmospheric deposition, spruce forest floor and living Sphagnum along a NW-SE transect across Europe
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting
    Trace elements in soils in the northern and the central Tian-shan (Kazakhstan - Kyrgyzstan)
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vodní režim antropogenních půd
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Zemědělství a voda
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa