Record details

Subject heading
    popel
Article
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    K problematice fluoru v uhlí
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Stratygraficzna zmiennošč zawartošci oraz sposobu zwiazania cynku w weglu z Górnoslaskiego Zagĺebia Weglowego
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí