Record details

Subject heading
    prostředí intertidální
Article
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup