Record details

Subject heading
    recirkulace surovin
Article
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Hydrometallurgical extraction of gold from electronic waste
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Nový způsob zpevňování zemin
    Odpady jako druhotná surovina
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Problematika průmyslových skládek. 2.část
    Processing of the waste with content of arsenic
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Serpentinite aggregates for special concretes
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Využití sklářských odpadů v papírenství
    Waste disposal and the environment
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Zpracování stavebních odpadů