Record details

Subject heading
    spektroskopie
Article
    Optoakustická spektra minerálů v ultrafialové a viditelné oblasti
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+