Record details

Subject heading
    spektroskopie absorbční
Article
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů