Record details

Subject heading
    stabilita svahu
Article
    8 - Sesuvy a katastrofický zemní proud v Brumově - Bylnici (Hluboče)
    10 years monitoring of Sněžník Massif - changes in Czech part of the network
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Application of the 2-D resistivity tomography, electromagnetic profiling method and soil thermometry for a remedy of the existing road endangered by the slope instability, shallow caves and other inhomogenities in the karst area
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Complex, nature-friendly management of rock-fall risk in the Bohemian Switzerland National Park
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
    Geodynamic Evolution of Water Reservoir Banks
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze foreland
    Geodynamics in study and protection of archaeological monuments: Castle of Giants, Czech Republic, and Machu Picchu, Peru
    Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
    Gravimetric Investigation of Slope Deformations
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Increasing impact of antropogenic activities upon natural slope stability
    Induced seismicity by open pit mining in northwest Bohemia
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Is fractal dynamics of movements on unstable rock slopes anticipating their catastrophic collapse?
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    Modelling of the slope stability at Mosty u Jablunkova
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    Optimalizace svahů
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Possibilities of geophysical methods for mapping zones with an increased risk of slope deformations
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Pražské geotechnické dny 2002
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Prosecké podzemí
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Safety criteria of control monitoring of rock slopes
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Seismic risk by open-pit mining near slopes of Krušné hory Mts.
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Skalní řícení v Roztokách u Prahy (12-24 Praha)
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Slope instability at Machu Picchu: ideas and questions
    Slope instability hazard evaluation and landslide site monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Some comments on dynamic stability of rock slopes
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Spolehlivost stabilitních analýz
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Svahové deformace v údolí řeky Maili-su
    Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003