Record details

Subject heading
    stavby
Article
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Application of geophysical methods in structural historical investigation in the Czech Republic
    An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
    Czech experience with sub-slab depressurization systems
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Inženýrská geologie - 2. část
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    Kámen na pražských památkách
    Kamenické skvosty v chrámu Boží moudrosti v Istanbulu
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Magnetic mapping of road-side pollution and correlation with heavy mettals
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Modelové oblasti
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    New experimental device for a continuous soil gas radon variations monitoring
    The new method for assessing the radon risk of building site
    New results of radon flux measurement
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
    Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics
    Právní aspekty radonových měření
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon reference sites, Czech Republic
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Settlement of a Gothic monastery in Prague
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Transfer factor and ineffective measures against radon
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Úvodní slovo
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území
    Železniční stavby