Record details

Subject heading
    tempestit
Article
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun)