Record details

Title keyword
    Asociace
Monograph
    Detrické minerální asociace sklářského písku (k průzkumnému úkolu Holany) : závěrečná zpráva
    Sklářské a slévárenské písky z území mezi Zahrádkami a Srním: Detritické minerální asociace v zrnitostních frakcích : závěrečná zpráva
    Stříbrné minerální asociace v Československu
Article
    7. kongres Mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    7. kongres mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    13. kongres karpatsko-balkánské geologické asociace
    17. a 18. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    19. kongres Mezinárodní asociace hydrogeologů
    19. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH - AIH)
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Asociace ostnokožců a miomeridních trilobitů kambria barrandienské oblasti
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Evropská paleontologická asociace a její první aktivity
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geologie, horninové asociace a geneze karbonatitů
    Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
    Minerální asociace na rudních ložiskách plateau Jos v Nigérii
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu
    Olympic Dam - neobvyklý typ uranového ložiska (asociace Cu-U-Au) v Austrálii
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD)
    Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru
    Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika
    XVI. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    Založení Mezinárodní asociace geologických služeb
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)
    Změny ve struktuře asociace INQUA
    Zonální asociace druhotných minerálů z kladenských hořících hald
    Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
Serial
    Zpravodaj České asociace aplikované geofyziky