Record details

Title keyword
    Baňa
Article
    Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
    Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
    Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa