Record details

Title keyword
    Brněnské
Monograph
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
Article
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb
    Geologická mapa, geologický profil a regionální členění brněnské oblasti
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci
    Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)
    Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Reliéf brněnské aglomerace a jeho potenciál ve světle geomorfologického vývoje
    Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině
    Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
Serial
    Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M)