Record details

Title keyword
    Chemismu
Monograph
    Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010)
    Změny chemismu povrchových vod na území CHKO Slavkovský les mezi lety 1991 a 2001
Article
    Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K morfologii a chemismu akcesorického apatitu granitoidů brněnského masívu
    Kontrastní typy amfibolů v ultradraselných žilných horninách středních a jižních Čech: Vztahy k chemismu a krystalizačnímu vývoji magmat.
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách
    Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů
    Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Regionální variabilita chemismu devonských vulkanitů v Jeseníkách
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Vzorkování mělkých podzemních vod se zřetelem na vertikální zonálnost chemismu
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor