Record details

Title keyword
    Desenské
Monograph
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
Article
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Geochemická charakteristika obalových sérií desenské klenby
    Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby
    Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nový pohled na jaderné ruly a migmatity desenské klenby
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
    Posloupnost metamorfózy a kataklázy ortorul a migmatitů orlického bloku desenské klenby
    Problémy geologické stavby obalu desenské klenby
    Předběžné výsledky petrologického studia jižních ostrovů jádra desenské klenby
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách