Record details

Title keyword
    Důlních
Monograph
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
    Geochemie a remediace důlních vod
    Geochemie a remediace důlních vod, Miroslav Černík a kolektiv
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod
    Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa
    Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
    Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl
Article
    25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013)
    Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno
    Automatizace kresby důlních map v závodě RD Horní Benešov
    Chemismus důlních vod ložiska Horní Benešov
    Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Čištění důlních vod
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Databáze hlavních důlních děl
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod
    Elementární analýza projevů důlních otřesů na povrchu
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
    Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Koncepční model trendů vývoje důlních vod
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Zlatého koně, Kobyly a Plešivce
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Numerické simulace šíření požáru v důlních chodbách
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
    Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou
    Stanovení mědi, zinku a olova v důlních vodách
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Úpravna důlních vod Svatava
    Vliv důlních vod na povrchové toky
    Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ
    Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití důlních vod v úpravnách rud barevných kovů
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Využití tepelné energie důlních vod
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Změny ve složení důlních vod