Record details

Title keyword
    Empirických
Article
    Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku