Record details

Title keyword
    Foriem
Article
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Matematické vlastnosti georeliéfu z hladiska geometrických foriem a jeho modelovanie aproximujúcimi funkciami dvoch premenných
    Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti
    Racionalizácia výroby foriem na vstrekovanie plastov hydroabrazívnym delením