Record details

Title keyword
    Gradientu
Monograph
    Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
Article
    Paralelizace metody sdružených gradientů
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů. Reconstruction of gradients in fossil communities using graph theory
    Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie?
    Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ